FISH BEAT

AQUARIUM
Under the leadership of director Peter Forman.

 

Author of the multimedia object FISH BEAT, co-author of the project Chrást Aquarium Factory - 8th underwater world 6th 2013. The opening was associated with a concert band MTO Universal Praha.                                              Under the leadership of director Peter Forman.

Autor objektu FISH BEAT/RYBÍ TEP, spoluautor projektu Chrást Aquarium Factory – podmořský svět 8. 6. 2013.       Vernisáž byla spojená s koncertem kapely MTO Universal Praha.                                                                                    Pod vedením pana  režiséra Petra Formana.
 
RYBÍ TEP / FISH BEAT

It is a visual installation that is part of Aquarium under the direction of Peter Forman. The installation consists of a plexiglass fish size of approximately 1x2 meters. On the plexiglass is projected animation that reveals to us the hidden mechanisms that take place inside the fish. It's kind of X-ray body's system and its functions. All animation is a simplified and stylized. Each institution is rozanimovaný. The colors are bright and stylized form. The building used to entertain a thought. Depth communication has several levels and is the author leaves open the viewer to find work in their own interpretation.
Animation I created in Adobe Premiere Pro and Adobe After Effects.
 
RYBÍ TEP / FISH BEAT
 
Je vizuální instalace, která je součástí projektu Akváruim pod vedením Petra Formana. Instalace se skládá z plexisklové rybyo velikosti přibližně 1x2 metry. Na plexisklo se promítá animace, která nám odkrývá skryté mechanismy, které se odehrávají uvnitř ryby. Je to jakýsi rentgen tělního systému  a jeho funkcí. Celá animace je zjednodušená a stylizovaná. Každý orgán je rozanimovaný. Barvy jsou pestré a forma stylizovaná.  Objekt slouží k pobavení  a zamyšlení. Hloubka sdělení má několik úrovní a autor je nechává volně na divákovi, aby si  v díle našel svou vlastní interpretaci.
 
Animace jsem vytvořila v programech Adobe Premiere Pro a Adobe After Effects.
 
 
 
Back to Top